Obchodní podmínky

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

1.Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují,v souladu s občanským zákoníkem podmínky, za kterých bude objednané zboží kupujícímu dodáno a další práv a povinnosti smluvních stran. 
2. Vztahy mezi smluvními stranami smlouvou či VOP neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. v platném znění (občanský zákoník).

II. OBJEDNÁVKA. KUPNÍ SMLOUVA. DODACÍ PODMÍNKY. 


1.Zboží je dodáváno prodávajícímu na základě objednávky, podané prostřednictvím elektronického obchodu www.katuans.com. Tato objednávka je považována za návrh kupní smlouvy. 
2. Kupní smlouva vzniká okamžikem převzetí objednaného zboží kupující. 
3. Podáním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s předmětnými VOP a reklamačním řádem, a s těmito bez výhrad souhlasí a zavazuje se je dodržovat. 
4. Objednávka bude přijata do 24 hodin. Potvrzení objednávky bude zasláno emailem, o odeslání zboží bude kupující rovněž informován emailem. Potvrzení objednávky může být učiněno i telefonicky. 
5. Kupující může svojí objednávku zrušit, a to až do okamžiku, kdy mu bude objednávka potvrzena. Zrušení objednávky lze zaslat výhradně emailem, na adresu objednavky@katuans.com
6. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího převzetím zboží a úhradou kupní ceny. Kupující je povinen objednané zboží odebrat, zaplatit kupní cenu a náklady na dopravu nebude-li dohodnuto jinak. 
7. Náklady na dopravu je povinen kupující zaplatit dle sazeb aktuálních ceníků jednotlivých externích přepravců. Výběr přepravce provádí kupující v objednávce. 
8. Místo dodání zboží specifikuje kupující v objednávce. Prodávající dodá zboží na adresu uvedenou v objednávce externím přepravcem. 
9. Dodací lhůta je uvedena u každé položky, nebude-li možné objednané zboží dodat, vyrozumí o tom neprodleně prodávající kupujícího Prodávající je oprávněn objednávku zrušit, pokud se zboží již nevyrábí nebo se nedodává nebo se změnila cena dodavatele zboží o více než 10 %. 
10. Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud kupující odstoupí od smlouvy, bude mu vrácena kupní cena za těchto podmínek : 
a) emailem se dohodne s prodávajícím na místě a čase vrácení zboží, 
b) vracené zboží musí být zabaleno v původním obalu, nesmí nést známky užití, nesmí být poškozené, musí být kompletní, včetně příslušenství, musí být odesláno s kopií dokladu o zakoupení, 
c) náklady na přepravu vraceného zboží prodávajícímu nese kupující.
Při splnění uvedených podmínek bude kupní cena vrácena kupujícímu do 10 pracovních dnů od převzetí zboží zpět prodávajícím, a to na účet kupujícího, jenž bude uveden v odstoupení od kupní smlouvy.
11) u zboží vyrobeného na zakázku (svatební razítka, zakázková razítka) není možná jakákoliv reklamace či odstoupení od smlouvy - Občanský zákoník. Pouze v případě špatně dodaného zboží (vadné zboží, špatný text). Více o tom v reklamačním řádu. 
12) Prodávající odpovídá za dodání zboží bez vad. V případě dodání vadného zboží má kupující právo od smlouvy odstoupit. Je rovněž oprávněn, aby prodávající vady odstranil, případně vadnou věc opravil.


III. KUPNÍ CENA, ÚHRADA KUPNÍ CENY 1. V nabídkovém katalogu jsou kupní ceny uvedeny s DPH (daní s přidané hodnoty). 
2. Prodávající je oprávněn ceny nabízeného zboží měnit, s ohledem na pohyb cen na trhu. Prodávající je však povinen dodat kupujícímu zboží za ceny, jenž deklaroval ve svém katalogu v okamžiku přijetí objednávky kupující. 
3. Nabídkový katalog se nachází k dispozici on-line na eshopu prodávajícího. 
4. Kupní cenu lze uhradit pouze : 
a) hotově dobírkou, 
b) předem, na základě zálohové faktury.


IV. ZÁRUKA A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY 

1.Prodávající poskytuje záruku na jakost zboží v délce 2 let od data prodeje. 
2. Reklamace je třeba uplatnit emailem na adrese obchod@katuans.com
3. Reklamace musí obsahovat jméno a příjmení kupujícího, adresu kupujícího, emailovou adresu kupujícího, číslo objednávky, podrobný popis závady. 
4. Záměnu zboží nebo rozdíl v množství dodaného zboží musí kupující reklamovat nejpozději do 3 pracovních dnů od data převzetí dodávky. Po uplynutí této lhůty za předmětné vady prodávající neodpovídá. 
5. V případě, že má zboží předávané externím dopravcem kupujícímu zjevnou vadu, je kupující povinen zboží nepřevzít. O odmítnutí převzetí je však povinen emailem informovat prodávajícího, včetně uvedení důvodu, proč převzetí odmítl a přesného popisu zjevných vad zboží. 
6. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení zboží při obvyklém užívání, na škody způsobené chemickými vlivy a na škody způsobené nevhodným skladováním u kupujícího, záruka se nevztahuje ani na škody způsobené nesprávným používáním.
7. Zboží vyráběné na zakázku (svatební razítka, zakázková razítka) lze reklamovat pouze u důvodů, které jsou vypsány v reklamačním řádu.


V. OSTATNÍ PODMÍNKY 

1.Souhlasem s těmito VOP kupující prodávajícího ujišťuje, že není omezen na svéprávnosti. 
2. Kupující odpovídá za škodu, která by vznikla v důsledku nepravdivosti či nepřesnosti údajů, jež sdělil kupující prodávajícímu. 
3. Předáním objednávky kupující bez výhrad akceptuje cenu zboží, podmínky dodávky, veškerá ustanovení kupní smlouvy a VOP. 
4. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje kupujícího považuje za přísně důvěrné a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění. Osobní údaje kupujícího prodávající v žádném případě neposkytne třetí straně. Kupující může emailem požádat o odstranění údajů z databáze prodávajícího.


VI. ZBOŽÍ NA ZAKÁZKU

1. Zboží na zakázku je takové zboží, které není běžně v nabídce, které je vystaveno v počtu 1 kusu jen pro konkrétního zákazníka. Také je to zboží, kde si zákazník vybírá vlastní text - třeba jména nebo datum svatby. Může se ale jednat i o zboží, které máme v nabídce jen nárazově třeba okolo Vánoc či Velikonoc. O jaké zboží na zakázku se jedná zjistí zákazník při objednávkovém formuláři, kde je to napsáno.
2. Zboží na zakázku se vždy vyrábí až po připsání částky na náš účet
3. Poté je dodací lhuta 7-10 pracovních dní.
4. Jako vzor zboží na zakázku se bere obrázek, dle kterého zákazník nakupuje. Pokud zákazník chce přidat cokoliv navíc (spojku "a" nebo "&" napíše to do poznámky k objednávce, nikoliv jako spojku mezi jména). Dále uvede kam si případný znak přeje. Zda dostředu mezi jména, či na jaký řádek. Pokud do středu mezi jména, tak zákazník uvede, jak velkou spojku chce. Pokud je v popisku uvedeno, že vzor je jiný (třeba bez spojky a na fotce je) Tak vzor se bere dle popisku. Vždy je to u produktu uvedeno.
5. Pokud má zákazník možnost vyplnit jména a datum, bere se jako vzor obrázek a změní se jen jména a datum. Nic víc. Případné další změny píše zákazník do poznámky k objednávce.
6. Pokud se nejedná o svatební tématiku, tak je vždy tento "vzor" řešen po e-mailu před vystavením zboží na stránky.
7. Toto zboží má dle občanského zákoníku (viz. reklamace zboží) jiné možnosti reklamace.
8. Neneseme zodpovědnost za podklady zaslané nakupujícím. Pokud jsou nedostatečné, kupující na to bude upozorněn a nemůže si pak stěžovat na kvalitu zboží.
9. Také neneseme zodpovědnost za autorská práva u materiálů, které zákazník pošle. Zodpovědnost si nese zákazník a zavazuje se, že zasláním jeho podkladů neporušuje autorská práva třetí strany - to znamená, že obrázek někde nestáhl z internetu.
10. Pokud máme podezření, že zákazník tyto autorské práva porušuje a obrázek si někde stáhl, produkt nevyrábíme a zákazníka na to upozorňujeme.

VII. MATERIÁLY
1. Gravírujeme do vlastních materiálu, které máme ozkoušené
2. Většina materiálu je přírodních (vyjímku tvoří guma na razítka)
3. U přírodních materiálů nemůžeme zaručit stoprocentní gravírování přesně dle fotky. Každý kousek dřeva se může vlivem vypálení do hloubky (gravírování) lišit. Mohouse lišit třeba jeho vlastnosti, barva, struktura Do vnitřku dřeva nevidíme. Dále zákazník musí počítat s tím, že je to prostě přírodní materiál a může mít nějaké chyby. Rozhodně neposíláme třeba album, kde je díra, nebo cokoliv většího. Většinou se jedná o strukturu dřeva.
4. Pokud si zákazník přeje dodat svůj materiál, neručíme za výsledek práce - ať už řezu nebo gravírování. Dále pokud si dodá hotový výrobek a gravura se nepodaří, neplatíme celý výrobek zákazníkovi na zpátky. Nevíme, jak se materiál bude chovat a zákazník s tím bohužel musí počítat. Žádnou náhradu v tomto ohledu bohužel nerealizujeme.

Přihlašte se k odběru novinek